ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се  събират от потребителите на уебсайта с адрес https://montipariteiti.com („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от Рени Захариева, регистрирана в Агенция по вписванията като физическо лице, упражняващо свободна професия  „писател”, ЕИК по ТР/БУЛСТАТ 180679607. Рени Захариева изпълнява ролята на администратор на лични данни (”Администратор”) на сайта http://www.montipariteiti.com.

Настоящата политика влиза в сила от: 17.08.2022 г.

Моля, запознайте се с политиката за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

 1. Кои сме ние?

Администратор на личните данни е: Рени Захариева, регистрирана в Агенция по вписванията като физическо лице, упражняващо свободна професия  „писател”, ЕИК по ТР/БУЛСТАТ 180679607, със седалище и адрес на управление в с. Казичене, ул. Георги Бенковски 34.

2. Събиране на информация

Настоящата Политика определя как се обработват вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта в процеса на използване на неговите услуги и ресурси.

„Обработване на лични  данни” включва действията по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на вашите лични данни.

Вие изразявате своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика като изпращате поръчка със или без регистрация на нашия имейл, по телефона или при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна чрез Уебсайта.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес,  телефон, email и други).

Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси.

Ние не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители.

  3. Използване на информация и цели на обработка на вашите лични данни

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да ви осигурим своевременна техническа и друга помощ при необходимост.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

 • за нормалното функциониране на всички услуги в Уебсайта
 • за изпращане на поръчки
 • за осъществяване на комуникация с Администратора
 • за да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси
 • за да подобряваме качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Уебсайт
 • за да ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до други ресурси на нашия уебсайт, както и  указания и друго полезно съдържание
 • за да ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Уебсайт
 • за други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги в Уебсайта.

  4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 • ни предоставите своето изрично, информирано и свободно дадено съгласие
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

  5. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на писмо/искане на следния email адрес: monti.parite.i.ti@gmail.com.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: monti.parite.i.ti@gmail.com.

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно вас, е невярна или неточна, вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във вашия профил, чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: monti.parite.i.ti@gmail.com.

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане на следния email адрес: monti.parite.i.ti@gmail.com.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg

6. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, и за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай, че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени своевременно.

7. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на вашите права, можете да се свържете с нас на:

адрес: с. Казичене, ул. Георги Бенковски №34
телефонен номер: +359 893 339 144
email: monti.parite.i.ti@gmail.com

Настоящата Политика е в сила 01.06.2020 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).